sv

Fakta MLC

Kort beskrivning av Masslogistikcenter

Stadsutvecklingsprojekt Norra Djurgårdsstaden arbetar med att utveckla lokal masshantering avseende återvinning av entreprandberg och förorenad schaktmassor genom lokal sortering och krossning. Arbetet initierades under 2015 med ansökna om klimatinvesteringsmedel för investering i utveckling av lokal masshantering. Projektet har sedan dess fortsatt och utvecklats och idag finns en fullskalig anläggning för mottagning av förorenade schaktmassor med tillstånd att sortera farligt avfall (FA). Tillståndet omfattar sortering upp till 400 000 ton material. Till en början har torrsortering genomförs sedan 2019 med en återinningsgrad mellan 30-40 % och sedan oktober 2023 har anläggningen kompletterats med en våtsortering som tvättar bort finmaterialet under 0,2 mm för ökad återvinning till 80 %. 

Målsättning

Projektmål 1: Minska transportarbetet (energiförbrukning) med 50 % ton x km till och från arbetsplatsområdet.

Projektmål 2: Minska totala utsläppen av klimatgaser så som koldioxid, NOx m m med minst 50 %

Projektmål 3: Effektivisera transportflöden och minska transportkostnaden kr/ton material med 50 %

Kortfakta

  • Under perioden 2016-2017 genomfördes utredning och planering för anläggning som sedan byggdes uner 2018
  • Torrsortering har genomförs av förorenade schaktmassor sedan 2019
  • Sedan oktober 2023 har projektet utvecklats med att även genomföra våtsortering för att höja återvinningsgraden till hela 80 %
  • Miljötillstånd för sortering av förorenade schaktmassor söktes under 2019 och beviljades under 2021. Total mängd för sortering per år 400 000 ton.
  • Mottagning av entreprenadberg för krossning har genomförts sedan 2010.
  • Mottagning av entreprenadberg från utbyggnad av tunnelbana del Kungsträdgården genomförs sedan 2022 med pråm från Blaiseholmen. 

 

 
 
/