sv

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområde. Här skapas en miljöstadsdel i världsklass. Med högt ställda miljömål och miljökrav i tidiga skeden genom miljöprogram och handlingsprogram för samtliga byggherrar skapas förutsättningar för att nå en miljöstadsdel i världsklass.

Ett av miljömålen är att minska miljöbelastningen från transporter. Därför har Stockholms stad skapat möjligheter för ett Masslogistikcneter i Norra Djurgårdsstaden. Vid utveckling av nya stadsdelar uppkommer större mängder schakt- och fyllnadsmassor ca 30-50 kbm per lägenhet. I Norra Djurgårdsstaden ska indstriområde så som Gasverket i Hjorthagen, delar hamnområde i Värtahamen, containerhamnen i Frihamen och oljelagring i Loudden omvandlas till nya bostadsområden och verksamhetsändamål. Dessa områden har under decenier använts för verksamheter och utsläpp till mark ska nu ta bort och saneras. En viktig del är då att minimera mängd material till deponi och återvinna så mycket som möjligt. 

Masshantering för byggnation generera mängder av tung trafik med lastbilar;till och från byggarbetsplagsen. Uppemot 40-50 000 fordonsrörelse per år bara inom projektområdet Norra Djurgårdsstaden .Genom lokal mashantering kan mängder transporterade fordonskilomter drastiskt minska med över 90 % genom samordning och planering av transporterna.

Mer information om Norra Djurgårdsstaden →

 
 
/